Vegetarian Set

3850.00
RSD
48 pieces
  • Daikon roll (8 pieces) - Philadelphia cream cheese, tomato, marinated daikon
  • Tomato roll (8 pieces) - Philadelphia cream cheese, tomato, marinated daikon
  • Avocado roll (8 units) - wakame seaweed, avocado, black and white sesame seeds, unagi sauce
  • Maki Avocado 8 (piece) - avocado, white sesame
  • Maki Daikon (8 pieces) - marinated daikon
  • Maki Wakame (8 pieces) - wakame seaweed, black - white sesame